Διοικητικό Συμβούλιο

© KySAN 2014

Όλα τα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το  European Resuscitation Council (ERC) και διεξάγονται από το ΚΥ.Σ.ΑΝ. κατόπιν υπογραφής σχετικού συμβολαίου. 
Όλα τα σεμινάρια του ERC διδάσκουν μια τυποποιημένη προσέγγιση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενηλίκων και παιδιών που βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων επιστημονικών εταιρειών. Τα σεμινάρια ALS, ILS και EPLS μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο Γιατροί και Νοσηλευτές. 

Πρόεδρος  Χρίστος Ευτυχίου


Αντιπρόεδρος Μάριος Ιωαννίδης


Γραμματέας Αθανασία Μοδέστου


Βοηθός Γραμματέας Μάριος Γεωργίου


Ταμίας Γιώργος Παπαγεωργίου


Βοηθός Ταμίας Χάρης Αθηνής


Μέλη

Μαρία Ζένιου,

Λάμπρος Κυπρής,

Χρύσανθος Γεωργίου,

Φλωρεντία Ζεϊτούνη,

Θεοχάρης Ιωάννου,

Άννα Βαβλίτου,

Κυριάκος Κυριάκου


Αναπληρωματικά μέλη: Μάρω Κωσταντή, Θεόδωρος Τράπαλης